واحد آبکاری

پوشش قطعات اجزای مکانیزم های کمربند ایمنی دارای تاثیر فوق العاده ای در عملکرد و ظاهر قطعه می باشند که اخشان جهت انجام فرایند آبکاری انواع گالوانیزه و نیکل تجهیزات مکانیزه مدرنی را در این واحد فراهم  نموده است.