واحد برنامه ریزی و لجستیک

واحد برنامه ریزی با استفاده از روش ها و نرم افزارهای نوین برنامه ریزی تولید و تامین مواد ، مسئولیت مدیریت و سامان دهی خطوط مختلف تولید و مونتاژ قطعات و محصولات مختلف را به صورت کانبان و Just in time مطابق سفارشات مشتریان داخلی برعهده دارد.