واحد رنگ الکترو استاتیک

با استفاده از تکنولوژی خط رنگ پیوسته الکترواستاتیک در این واحد، انجام پوشش موردنیاز کلیه قطعات مصرفی اخشان ممکن می باشد.