واحد عملیات حرارتی

با توجه به این که بخشی از قطعات یک کمربند ایمنی می بایست دارای خواص مکانیکی ویژه باشند، این شرکت دارای کوره های پیوسته continues  و Batch جهت انجام فرایند عملیات حرارتی قطعات مذکور می باشد.