واحد مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت در شرکت اخشان از سال 1354 آغاز گردیده و هم چنان پابر جا می باشد و بر اساس استاندارد
ISO TS 2009:16949 و استاندارد ISO 9001:2008  بنا گردیده است.

مطابق خطی مشی کیفیت اهداف زیر در سازمان دنبال می گردد:
١ – جلب رضایت مشتریان از طریق درک نیازها و انتظارات آن ها
۲- بهبود مستمر کیفیت از طریق چرخه کیفیت (PDCA) در جهت دستیابی به ضایعات صفر با توجه به فرهنگ پیشگیری به جای اصلاح
۳- ارتقای کیفی نیروی انسانی از طریق آموزش های مستمر و ایجاد انگیزش لازم در پرسنل در راستای مشارکت ، خلاقیت و نوآوری
۴- اعمال مدیریت بر فرآیند لجستیک جهت نظارت  LEAD TIMEها و اخذ اطمینان مشتری از تحویل به موقع که از طریق شاخص OTD محصول پایش می شود از یک سو و بهینه سازی هزینه ها از طریق پایش هزینه های لجستیک از سوی دیگر