شامل بكسل انواع اتومبيل سواري (۲ تن) و خودروهای نیمه سنگین (۳ و ۴ تن)